کود مرغی Liquid Organic 444

کشت مستمر زمینه ای کشاورزی و عدم استفاده از کودهای خاکی مناسبی باعث کاهش مقدار ماده آلی خاک شده است. امروزه به منظور تقویت خاک و افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی، استفاده از کودهای دامی توسعه پیدا کرده است. یکی از بهترین کودهای دامی مناسب جهت تقویت بافت خاک و افزایش بهره وری در تناژ محصولات کشاورزی کودهای مرغی هستند. لیکوئید ارگانیک ۴۴۴ از بهترین مواد قابل جذب برای رشد گیاه و افزایش محصول تشکیل شده است. کود مرغی مایع در گیاه باعث، افزایش گلدهی و محصول بیشتر، افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس و تنشهای محیط، تحریک فعالیت ریشه ها، افزایش تحریک آنزیم و هورمون های گیاهی و افزایش جذب عناصر خاک، فعال کننده میکروارگانیسمه ای مفید خاک و کاهش شوری خاک میشود. کود مرغی مایع ارگانیک صد در صد محلول در آب بوده به صورت آبیاری استفاده میشود.

شماره ثبت کودی : ۴۰۶۱۴

کود ماهی Organo Liquid

کود ماهی میکرون استرونگا ارگانو لیکوئید ترکیبی کامل از عناصر ماکرو، میکرو و انواع اسیدهای آلی حاصل از بقایای ماهی ها است. استفاده از کودهای آلی مانند کود ماهی، مکمل استفاده از کودهای شیمیایی است. استفاده همزمان از کودهای آلی و شیمیایی شرایط محیطی مناسبی برای رشد و نمو گیاه مهیا میکند. عالوه بر این استفاده از کود ماهی میتواند اثرات مخرب و زیانبار استفاده دراز مدت از کودهای شیمیایی را کاهش و تعدیل نماید. این کود به دلیل اثر گذاری بر PH خاک و تشکیل کمپلکس، موجب تحرک عناصر غذایی خاک در راستای جذب بهتر توسط ریشه گیاه میشود. علاوه بر این استفاده از این کوده به دلیل داشتن اسید آمینه، برای گیاه ضد تنش و استرس بوده و تحمل گیاه را در برابر تنش های محیطی افزایش میدهد. مصرف این کود باعث ازدیاد میکروارگانیسم های مفید خاک میگردد و باعث بهبود رشد و نمو گیاهان، بهبود رشد و توسعه ریشه، رشد بهتر اندام هوایی، گلدهی و بهبود مواد آلی خاک میگردد. در مناطق خشک و گرم دمای هوا بالا و رطوبت مورد نیاز کم میباشد که این عامل باعث تجزیه شدن مواد آلی خاک میشود در نتیجه خاک این مناطق فاقد مواد آلی میباشد. در زمین ها و باغاتی که در این مناطق قرار دارد استفاده از کود ماهی و بقیه ی کودهای آلی توصیه میشود.

شماره ثبت کودی : ۵۹۶۸۱

فهرست