میکرون استرونگا ( ۳۶-12-12 )محصولی با درصد پتاسیم بالا که نیازهای غذایی گیاه به عنصر پتاسیم در کنار سایر عناصر مورد نیاز گیاه را به سرعت مرتفع میسازد. پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در یاخته های گیاهی ضروری و در رفع آثار سوء عدم تعادل غذایی در خاک و گیاه موثر میباشد. پتاسیم با تاثیر بر عملکرد روزنه های گیاهی، سبب مقاومت به کم آبی، کاهش سرمازدگی گیاه، افزایش مقاومت گیاهان و افزایش راندمان آبیاری میگردد. این محصول کارآمد سبب پرشدن دانه و وزن هزاردانه غلات، ذرت و… میگردد، سبب افزایش سایز و کیفیت و رنگ آوری میوه های تولیدی و مقاومت به عوامل بیماریزای گیاهی خواهد شد. با حلالیت بسیار بالا قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری و به هر دو فرم محلولپاشی و کاربرد خاکی میباشد.

شماره ثبت کودی : ۱۱۹۹۸

کود میکرون استرونگا  سه بیست

میکرون استرونگا ( 20-20-20 ) یک کود غنی شده با عناصر ریزمغذی میباشد که به علت خلوص بالا برای هر دو منظور محلولپاشی و خاکی به کار میرود. در این کود سه عنصر ضروری برای رشد گیاه به طور همزمان تامین شده و با نسبتی متعادل در اختیار گیاه قرار میگیرد. استفاده از این کود در زمان رشد رویشی گیاه بسیار مطلوب است و باعث بهبود خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای میگردد و برای افزایش فتوسنتز موثر است.

شماره ثبت کودی : ۶۴۴۵۹

میکرون استرونگا ( ۳۰-۵-1۵ )به دلیل دارا بودن مقادیر بالایى از پتاسیم و عناصر ریزمغذى غنى شده برای زمان میوه دهى و دوره رشد زایشى گیاه بسیار مناسب می باشد. این کود پتاسیم مورد نیاز را در اختیار گیاه قرار داده و باعث افزایش گلدهى، میوه دهى، رسیدگى میوه، بهبود کیفیت پوست و کاهش ترک خوردگى میوه شده و بطور کلى سبب افزایش عملکرد گیاه می شود. این کود با قابلیت حلالیت بسیار بالا در آب، بصورت محلول پاشى برگى و کود آبیارى مورد استفاده قرار میگیرد.
نکته : محلول پاشى باید صبح زود و یا عصر صورت گیرد و از محلولپاشى در دماى بالا خوددارى فرمائید.

شماره ثبت کودی : 72۴91

انتخاب هوشمندانه مواد مغذی گامی مهم در جهت تولید و افزایش عملکرد کلیه محصولات زراعی و باغی می باشد. میکرون استرونگا (10-52-10) ، محصولی با درصد بالای فسفر، یک کود استارتر بسیار قوی برای ریشه دهی و گل دهی جهت کلیه گیاهان زراعی و باغی است. فسفر در گیاه نقش فعال کننده نیروگاه گیاه داشته و در تامین انرژی برای فعالیت های گیاه و کامل کردن چرخه های رشد و نمو نقش اساسی دارد. این کود از مواد اولیه با کیفیت تولید گردیده که عاری از هرگونه نمک های مضر نظیر سدیم کلراید و عناصر سنگین بوده و برای مصرف گیاهان حساس به شوری و کلر بهترین گزینه می باشد.

شماره ثبت کودی : 28140

فهرست